Obchodní podmínky

1. Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro internetový obchod www.fly-toner.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je provozovatel internetového obchodu fly-toner, Zdeněk Volek, IČ: 01944592 se sídlem Pod baštami 299/7, 160 00 Praha 6

kontakt: info@fly-toner.cz tel: +420 721 429 044.

2. Vymezení pojmů

Prodávající - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Je to provozovatel internetového obchodu www.cartridge-tonery-naplne.cz, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy objednává či nakupuje u prodávajícího sortiment nabízený v jeho internetovém obchodě a nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to fyzická či právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.

Kupující/nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupní smlouva - objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

3. Informace o uzavřené smlouvě a obchodních podmínkách

Uzavřením kupní smlouvy - učiněním objednávky kupující (zákazník) stvrzuje, že se seznámil s Obchodními podmínkami a Reklamačním řádem v jejich plném znění a že s nimi souhlasí. Obchodní podmínky a Reklamační řád tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy a jsou trvale zveřejněny na internetových stránkách našeho internetového obchodu.

Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání v našem internetovém obchodě a kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky ji zkontrolovat a případně opravit.

4. Objednávka

Jednotlivé kupní smlouvy se uzavírají na základě elektronických objednávek kupujícího. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

- jméno, telefonické spojení, e-mail

- fakturační adresa

- název firmy, IČ, DIČ (dle toho, zda je kupující spotřebitel či není)

- eventuálně doplňující údaje (fakturační adresa odlišná od doručovací)

5. Ochrana osobních údajů

Vaše osobní či firemní údaje, které nám při vyplnění objednávky poskytujete, jsou nezbytné pro rychlé a bezproblémové doručení Vaší zásilky. Vážíme si Vaší důvěry a chráníme data našich zákazníků před zneužitím. V souladu s platnými zákony České republiky (zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.) s nimi není a nebude nakládáno jiným způsobem a nebudou poskytnuta třetí osobě.

6. Platební podmínky

V současné době můžete platit v internetovém obchodě těmito způsoby:

osobní platbou – dobírkou - při převzetí zboží na místě určeném k osobnímu odběru nebo při převzetí od společnosti DPD či Česká pošta.

bankovním převodem - platba převodem na náš bankovní účet. Po připsání peněz na našem účtu probíhá odeslání zboží.

7. Doprava

Internetový obchod www.fly-toner.cz využívá pro dodání produktu zavedenou službu Zásilkovna.cz, na jejíž pobočkách si kupující své objednané zboží vyzvedne.

8. Reklamační řád

Tento reklamační řád se vztahuje na zboží, jenž bylo zakoupeno v internetovém obchodě
www.fly-toner.cz a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se práva kupujícího neupravené reklamačním řádem občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění novel.

9. Reklamační podmínky

Kupující bez zbytečného odkladu informuje prodávajícího, pokud zjistí jakýkoliv rozdíl mezi prodejním dokladem a skutečně dodaným zbožím (v druhu nebo množství) nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný prodejní doklad.

Reklamaci zboží je nutné uplatnit bezprostředně po zjištění závady, další používání zboží snižuje jeho funkčnost a bezpečnost!

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady zboží v záruční době, zákazník uplatní reklamaci zasláním zboží na adresu: Tychonova 22, Praha 6  160 00

Při zasílání reklamovaného zboží si zákazník zajišťuje a hradí dopravu sám. Reklamované zboží zaslané na dobírku nebude prodejcem přijato.

K reklamovanému zboží přiložte kopii prodejního dokladu. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zboží zasláno zákazníkovi na náklady prodejce. Je-li reklamace neoprávněná nebo není uznána, bude zboží zasláno prodejcem zpět na náklady zákazníka, pokud se spolu nedohodnou jinak. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do
30-ti kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodne jinak.

 Prodávající vždy zajistí vyhotovení písemného Reklamačního protokolu. Tento protokol bude obsahovat informace o tom, kdy zákazník uplatnil reklamaci a co je jejím obsahem. Dále bude protokol obsahovat informace o zjištěných závadách a formě jejich odstranění. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající zákazníkovi vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.

10. Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy

Kupující může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.

Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.  

Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 30 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží.

Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží a zaplaceným nákladům na jeho dodání do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nabízí-li prodejce v rámci určitého způsobu dodání zboží několik možností, je povinen kupujícímu nahradit nejlevnější z nich. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu, nesmí jevit známky opotřebení či poškození. Náklady vrácení zboží nese kupující.  

Je-li vrácené zboží poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.

11. Záruční podmínky

Internetový obchod www.fly-toner.cz poskytuje na dodané zboží záruku v minimální zákonné délce 24 měsíců.